top of page
Korrelig oppervlak

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist: professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Diëtist gewoonlijk wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van diëtistenpraktijk Start Today en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

3. Directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD)

Voor een behandeling bij diëtistenpraktijk Start Today heeft de cliënt in principe geen verwijsbrief nodig. De diëtistenpraktijk is dus direct toegankelijk. Helaas vergoeden echter niet alle zorgverzekeraars de dieetbehandeling zonder een verwijsbrief van een arts. Om deze reden wordt aangeraden om uw polis goed na te lezen en het overzicht vergoeding dieetadvisering vanuit de basisverzekering 2024 te raadplegen. Zo nodig raad ik u aan een verwijsbrief bij uw arts te halen. Wanneer u zonder een verwijsbrief komt, wordt er extra tijd genomen om uw situatie te bekijken. Dit is om na te gaan of u, met uw klacht en/of hulpvraag, bij diëtistenpraktijk Start Today op het juiste adres bent.

Als de diëtist de cliënt adviseert op basis van een formele verwijzing door een arts houdt de diëtist de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien u hier bezwaar tegen heeft, geef dit dan aan.

4. Afspraken

Voor het maken van een afspraak kan de cliënt telefonisch (0611051788) of per mail (info@start-today.nl) contact opnemen. Tevens kan de cliënt er voor kiezen om een afspraak te maken middels het contactformulier via de website of online.

5. Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de diëtist doorgeeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

6. Tariefstelling

Diëtistenpraktijk Start Today hanteert de tarieven voor dieetadvisering vermeld onder het tabblad: 'vergoeding en tarieven' op deze website.

 

De dieetadvisering zit sinds januari 2013 weer in de basisverzekering. Sindsdien geldt een vergoeding van drie uren (180 minuten) dieetadvisering per kalenderjaar. Deze uren worden, bij volwassenen, echter wel eerst van het eigen risico afgetrokken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.

De behandeling van diabetes mellitus, COPD en cardiovasculaire aandoeningen wordt vergoed vanuit de ketenzorg. Voor deze behandeling dient u dan ook in behandeling van de huisarts te zijn. Uw huisarts/praktijkondersteuner kan u vertellen of u onder ketenzorg valt.

Check de polisvoorwaarden voor vergoeding dieetadvies bij uw zorgverzekeraar.

7. Betaling en declaraties

Diëtistenpraktijk Start Today heeft contracten met alle zorgverzekeraars en declareert de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Mocht u geen recht meer hebben op vergoeding dan ontvangt de cliënt na afloop van het consult een factuur. De cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag over te maken op het door de diëtist aangegeven bankrekeningnummer. 

 

Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

8. Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door de cliënt aan de diëtist verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

10.Klachtrecht

In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke Klachten Commissie Paramedici 1e lijn van het Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. Kijk voor meer informatie bij het tabblad: 'klachten en privacy' op deze website.

bottom of page